Op missie gaan | Les 5: Vermenigvuldig

In de vorige vier lessen hebben we gelet op de strategie die Jezus kiest om zijn discipelen te trainen in de grote opdracht (Lukas 10). Hij leert hen om altijd te VRAGEN om leiding, voorziening en bescherming. Vervolgens wordt duidelijk dat hun zoeken gericht moet zijn op het VINDEN van personen die openstaan voor de boodschap. Het komt erop aan dat we leren VERTELLEN in woorden en daden wat het goede nieuws inhoudt. En dat doen we bij voorkeur door mensen bij elkaar te brengen, te VERZAMELEN in kleine groepen waar discipelschap plaatsvindt. De stappen die Lukas beschrijft blijken in de vroege kerk steeds te worden herhaald. We zien hoe de gelovigen en hun gemeenschappen zich VERMENIGVULDIGEN. In deze vijfde les zoomen we daar op in.

Waarom deze les?

Als we Jezus volgen en een missionair leven leiden, dan kan het niet anders of we gaan tegenstand ervaren. Dat blijkt niet alleen uit Lukas 10, maar wordt op tal van plaatsen in Oude en Nieuwe Testament duidelijk. Dat gegeven kan ons afschrikken en ontmoedigen. Daarom is het goed hier samen bij stil te staan en na te denken hoe we ons het beste kunnen wapenen in de strijd. In deze les gaan we daarmee aan de slag.

Wat gaan we doen? 

We gaan eerlijk in gesprek. Het is mooi om successen te delen, maar het kan ook helend zijn om juist te praten over tegenslag en lijden in en aan het werk. We zullen zien dat vermenigvuldiging vaak plaats vindt langs de weg van gebrokenheid. De verhalen van Gideon en zuster Ann uit China illustreren dat. We kunnen leren om in de moeite toch vol te houden en te volharden.

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd. 

 1. De eerste vraag is gericht op evaluatie: wat is? 
 2. Vervolgens laten we ons inspireren: wat kan?  
 3. Tenslotte bereiden we ons voor op actie: wat zal? 

Op missie gaan | Les 4: Verzamel

Lukas vertelt in het tiende hoofdstuk van zijn evangelie hoe de eerste volgelingen van Jezus oefenen in missionair leven. Dat staat of valt met VRAGEN om leiding, voorziening en bescherming (vers 1-3). Het is gericht op het VINDEN van de Persoon van vrede die openstaat voor het goede nieuws (vers 4-6). Belangrijk is dat we leren VERTELLEN met daad en woord: eet, genees en spreek van het Koninkrijk dat komt (vers 8-9). Vervolgens maakt Jezus duidelijk dat het belangrijk is om te investeren in het netwerk van de mensen die openstaan voor zijn boodschap. We vatten dat in deze les samen in het woord VERZAMELEN (vers 7). 

Waarom deze les?

In Lukas 10:7 roept Jezus zijn volgelingen op om in het huis van de persoon van vrede te blijven. Daarmee bedoelt hij niet het gebouw waarin zij wonen, maar het netwerk om hen heen. Het Griekse woord oikos dat is gebruikt duidt op de extended family. Wij zijn geneigd om mensen die interesse tonen in het goede nieuws mee te nemen naar de kerk, dus uít hun netwerk ín het onze. Maar Jezus daagt ons juist uit om bij hén te blijven, in hun community. We hebben het nodig om hier goed bij stil te staan. Daarom deze les. 

Wat gaan we doen? 

In deze les gaan we aan de slag met een manier van bijbel lezen in kleine groepen die heel goed werkt voor geïnteresseerde zoekers en jonggelovigen. We bekijken eerste hoe we groepen kunnen vormen met Personen van vrede. Vervolgens zoomen we in op de methode van Ontdekkend bijbel lezen (Discovery Bible Study). En dan gaan we er ook mee oefenen. 

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd. 

 1. De eerste vraag is gericht op evaluatie: wat is? 
 2. Vervolgens laten we ons inspireren: wat kan?  
 3. Tenslotte bereiden we ons voor op actie: wat zal? 

Op missie gaan | Les 3: Vertel

In Lukas 10 lezen we hoe Jezus 72 volgelingen op stage stuurt. Hij instrueert hen om te bidden (Vraag), te zoeken naar Personen van Vrede (Vind) en met daden en woorden te spreken over het Koninkrijk dat komt (Vertel). Op die laatste stap zoomen we nader in.

Waarom deze les?

“Verkondig het evangelie, desnoods met woorden”, is een veel gebruikte uitspraak. Maar klopt dat eigenlijk wel? De gedachte erachter is dat onze daden luider spreken dan onze woorden. Dat is waar, maar we zullen toch ook echt uitleg moeten geven bij wat we doen. En dat is soms ingewikkeld. We doen liever iets, dan dat we spreken. Wat zeggen we? Hoe zeggen we dat? Waarom zouden we iets zeggen? In deze les gaan we aan de slag met de kunst van het vertellen van goed nieuws, omdat dit in de missie cruciaal is.

Wat gaan we doen? 

We gaan oefenen met het vertellen van verhalen. Het wordt een praktische les waarin we ons persoonlijke getuigenis leren delen, het goede nieuws in een eigentijds jasje leren verkondigen en een bijbels verhaal gaan navertellen.

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd.

 1. De eerste vraag is gericht op evaluatie: wat is?
 2. Vervolgens laten we ons inspireren: wat kan?
 3. Tenslotte bereiden we ons voor op actie: wat zal?

Op missie gaan | Les 2: Vind

Lukas 10 beschrijft vijf stappen op weg naar een missionair leven. In de vorige les bekeken we de eerste stap: vraag, blijf dichtbij Jezus. Nu zoomen we in op de tweede stap: vind.  

Waarom deze les? 

Op missie gaan betekent dat we uit onze comfortzone komen. Dat gaat niet vanzelf, zo zien we al aan de discipelen na de hemelvaart van Jezus. Ze blijven als joden bijeen in Jeruzalem, terwijl de Meester hen had opgeroepen om naar Samaria en de uiteinden van de aarde te gaan (Hd.1:8). De Geest laat het er niet bij zitten. Hij staat een vervolging toe, zodat de gelovigen zich moeten verspreiden (Hd.8:1). Maar dan nog kiezen zij ervoor om zich in hun verkondiging te beperken tot de eigen volksgenoten (Hd.11:19)! Dan lezen we iets bijzonders: “Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus (Griekenland) en uit Cyrene (Libië) die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richten tot de Grieks sprekenden … En de hand van de Heer was met hen” (Hd.11:20-21). De Heer wil dat we uit onze bubbel komen en grenzen oversteken. Daarom staan we hier vandaag bij stil. 

Wat gaan we doen? 

We zullen onze motieven onder de loep nemen: waarom gaan we op missie? En wat verhindert ons daarbij? Vervolgens bespreken we manieren om de outreach in praktijk te brengen: hoe gaan we op zoek naar mensen die Jezus niet kennen? En tenslotte letten we op de zogenaamde PVV-ers, de Personen Van Vrede waarover Jezus spreekt in Lukas 10: wie zijn dat en hoe herken je hen? 

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd. 

 1. De eerste vraag luidt: wat is? We gaan liefdevol evalueren. 
 2. Vervolgens bespreken we: wat kan? Dan willen we hoopvol dromen. 
 3. Tenslotte stellen we vast: wat zal? En daar zullen we gelovig plannen. 

Op missie gaan | Les 1: Vraag

Lukas beschrijft in het tiende hoofdstuk van zijn evangelie vijf stappen op weg naar een missionaire levensstijl: vraag, vind, vertel, verzamel en vermenigvuldig. In deze les zoomen we in op de eerste en meest fundamentele stap: vraag, oftewel bid! 

Waarom deze les? 

Zonder Jezus kunnen we niets doen, maar met Hem kunnen we bergen verzetten. “Heb vertrouwen in God”, zegt hij in Markus 11 vers 22. “Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: ‘Kom van je plaats en stort je in zee’, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.” Het allerbelangrijkste in het samen op missie gaan is dat we afgestemd zijn op de Geest van God. John Piper schrijft dat aanbidding het doel en de brandstof is van zending.  

Missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Missions exists because worship doesn’t. Worship is ultimate, not missions, because God is ultimate, not man. When this age is over, and the countless millions of the redeemed fall on their faces before the throne of God, missions will be no more. It is a temporary necessity. But worship abides forever. 

John Piper, Let the nations be glad, Baker 2010, 35  

Wat gaan we doen? 

In deze les willen we samen spreken over de ontwikkeling van een gezond gebedsleven, persoonlijk, als team en met de gemeenschap waar we onderdeel van zijn. Dit is niet iets dat we ineens onder de knie hebben, maar een proces dat een leven lang leren omvat. Het mooist is om dat met elkaar te bespreken in het team. Neem daarom de tijd om dit samen uit te werken. 

Hoe pakken we dat aan? 

Tijdens de trainingsweekenden houden we een drieslag aan die ook in de lessen terugkomt. Neem voor elk onderdeel ongeveer een half uur de tijd.  

 1. De eerste vraag luidt: wat is? We gaan liefdevol evalueren.  
 2. Vervolgens bespreken we: wat kan? Dan willen we hoopvol dromen.  
 3. Tenslotte stellen we vast: wat zal? En daar zullen we gelovig plannen.